Tietosuoja

Jokaisella re­kis­te­ris­sä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen vir­heel­li­sen tiedon korjaamista tai puut­teel­li­sen tiedon täy­den­tä­mis­tä.

Etusivu » Tietosuoja

Miten kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si?

Informoimme tässä Tornion Krunni Oy:n isännöimien vuokratalojen (Tornio vuokra-asunnot Oy, Tornion Oppilasasuntola Oy, Tornion Palveluasunnot Oy:n) keräämien henkilötietojen käsittelyä. Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
Tornion Krunni Oy
Lukiokatu 10 (käyntiosoite)
PL 36 (postiosoite)
95401 Tornio

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Maija Rantamaa
maija.rantamaa@tornionkrunni.com
Puh. 040 867 8954

Henkilötietojen käsittelyn perusta ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen perusta henkilötietojen käsittelylle on asiakkuuden luominen asiakkaiden antamien tietojen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin, asuntojen kunnossapitotehtäviin. Tornion Krunni Oy:n isännöimät vuokratalot kiinnittävät erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen sekä noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, pankkitilinumero, asumishistoria) Tietoja säilytetään henkilön asiakkuussuhteen jälkeen kuusi vuotta tilivuoden päättymisestä lähtien tai sen aikaa kun henkilöltä on saatavia vuokratalo yhtiölle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettava tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, paperiselta lomakkeelta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Emme luovuta henkilötietojasi markkinoitiin. Henkilötietoja luovutetaan kiinteistön kunnossapito- ja hoitohenkilökunnalle/ -yrityksille, kiinteistöhoitoyrityksille, sähkölaitoksille, perintätoimistoille, Kelalle, Tornion kaupungille, kuntien sosiaalitoimistoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä muihinkaan kolmansiin maihin.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää tietosuojavastaavalle, Tornion Krunni Oy, PL 36, 95410 Tornio, kirjallisesti todistamalla henkilöllisyytensä rekisterinpitäjälle.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Vastaamme asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Voit jättää meille valtakirjan tai suostumuksen jos haluat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitaa sinun asiat vuokrasuheeseen liityvissä asioissa.