Jär­jes­tys­sään­nöt

Jokaisella on oikeus viihtyisään ja tur­val­li­seen asumiseen. Meillä asukkaat huomioivat toisensa ja käyttävät yhteisiä tiloja ja piha-alueita vas­tuul­li­ses­ti.

Etusivu » Asuminen » Järjestyssäännöt

Jär­jes­tys­sään­nöt

Jokaisella on oikeus viihtyisään ja turvalliseen asumiseen. Asukkaiden ja heidän vieraidensa tulee noudattaa annettuja järjestyssääntöjä, ohjeita ja lakia.

Yhteiset tilat

 • Sinulla on oikeus käyttää talon yhteisiä tiloja. Noudata siisteyttä ja vältä häiriöiden ai­heut­ta­mis­ta.
 • Monissa paikoissa ulko-ovet ovat ovat lukittuina sovittuina aikoina. Huolehdi, että ne sulkeutuvat jälkeesi.
 • Pidä kulkuväylät vapaina pa­lo­tur­val­li­suu­den vuoksi. Säilytä las­ten­vau­nu­ja, polkupyöriä ja muita tavaroita niille osoi­te­tuis­sa paikoissa. Myös por­ras­huo­nei­den edustat ja pi­ha­käy­tä­vät on pidettavä vapaina.
 • Va­ras­to­ti­lois­sa ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sam­mut­ta­mis­ta. Älä säilytä tar­peet­to­mia tavaroita yhteisissä tiloissa, vaan vie ne alueen kier­rä­tys­pis­tee­seen.

Pihat, parvekkeet ja huo­neis­to­pi­hat

 • Pihat, parvekkeet ja huo­neis­to­pi­hat lisäävät asumisen viih­tyi­syyt­tä.
 • Huolehdi parvekkeesi tai huo­neis­to­pi­ha­si nurmikon ja istutusten siis­tey­des­tä ja lumen luonnista.
 • Älä tomuta par­vek­keel­la tai ripusta mitään parvekkeen kaiteen ul­ko­puo­lel­le.
 • Huoneiston tai parvekkeen ul­ko­puo­lel­le ei saa kiinnittää rakenteita tai laitteita. Käytä mattojen ja vuo­de­vaat­tei­den tomutukseen sekä pyykin kui­va­tuk­seen niille varattuja tiloja.
 • Lintuja ja muita luon­non­va­rai­sia eläimiä ei saa ruokkia kiinteistön alueella.
 • Grillatessa käytä en­si­si­jai­ses­ti talon gril­li­paik­kaa, jos sellainen on. Avotulen teko ja ker­ta­käyt­tögril­lien käyttö on kielletty. Par­vek­keil­la ja huo­neis­to­pi­hoil­la on tur­val­li­sin­ta käyttää säh­kögril­liä. Tärkeintä on aina pa­lo­tur­val­li­suus.
 • Gril­laa­mi­nen – ohjeet ja suositukset asukkaille

Lemmikit

Lemmikit on pidettävä kytkettyinä eikä niitä saa päästää lasten leikkipaikalle. Lemmikit eivät saa tehdä jätöksiään kiinteistön alueelle

Yörauha

Anna naapureille yörauha välttämällä kello 22-07 pyykin pesua, remontoimista tai muuta sellaista toimintaa, josta syntyy kovaa ääntä tai tärinää.

Tupakointi

 • Tupakointi on kielletty yh­teis­ti­lois­sa ja huoneiston si­sä­ti­lois­sa vuo­kra­so­pi­museh­to­jen mukaisesti.
 • Sa­vut­to­mis­sa kiin­teis­töis­sä tupakointi on kielletty koko kiinteistön alueella lukuun ottamatta erillistä tu­pa­koin­ti­ti­laa, jos kiinteistön alueella on sellainen.
 • Tu­pa­koin­ti­kiel­to koskee myös säh­kö­tu­pa­koin­tia.

Pysäköinti

 • Pysäköinti on sallittua kiinteistön alueella ainoastaan merkityillä paikoilla. Muualla kiinteistön alueella on sallittu vain tilapäinen huoltoajo. Pe­las­tus­tiet on pidettävä vapaina.
 • Autopaikat on varattu au­to­paik­ka­so­pi­muk­sen tehneille talon asukkaille.
 • Vie­ras­pai­kat on tarkoitettu asukkaiden vieraille tilapäiseen py­sä­köin­tiin.
 • Py­sä­köin­nin­val­von­nas­ta vastaa Park­ki­par­tio Oy (val­von­ta­mak­su 50 euroa).

Jär­jes­tys­häi­riöt

Jos havaitset järjestyshäiriöitä tai puutteita turvallisuudessa, on hyvä keskustella asiasta ensin häiriön aiheuttajan kanssa. Ilmoita toistuvasta häiriöstä kirjallisesti isännöitsijälle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Valituksen kohteella on oikeus kertoa oma näkemyksensä asiasta. Rikosepäilystä tulee aina tehdä ilmoitus poliisille.

Lain mukaan vuokranantaja voi irtisanoa tai purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää häiritsevää elämää tai rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Viat ja puutteet

Ilmoita kiinteistön huoltoyhtiöön mahdollisista vioista ja puutteista. Sinulla on velvollisuus tehdä ilmoitus aina, kun vika tai rikkoontuminen saattaa aiheuttaa lisävahinkoja, ellei sitä korjata heti.

Rakenteet tai istutukset

Kiinteistön rakenteita tai istutuksia tahallisesti vahingoittaneella on aina korvausvelvollisuus.